Arkivnr:      FAKf-0530, FAKf-0528, FAKf-0529, FAKf-0531, FAKf-0532, FAKf-0533 *
Arkivnavn:    Dale-arkivet
Kommune:    Ålesund (Sunnmøre)
Eigar:              FylkesFOTOarkivet i M&R
Fotograf:        Alv Dale (1917-2000)
Tidsrom:        1943 - ca. 1989
Omfang:         35.000 ca.  protokollførte ordrer med 2 til 20 negativ i hver, i ulike formater
 
* Dale har selv opprettet flere arkivserier. For å videreføre originalnr. og sikre proveniensen - dokumentasjon av Dales opprinnelige arkivsystem -, har det vært nødvendig å tildele/reservere flere arkiv/samlingsnr. til Dale-arkivet:.
 
FAKf-0528 Reservert div. positiver
FAKf-0529 Nr. 00001-01140 - Stranda 1943-1946
FAKf-0530 Nr. 00001-18517 - Ålesund 1947-1965
FAKf-0531 Nr. 00001-13835 - Ålesund 1966-1989
FAKf-0532 Nr. 00001-01890 - Ålesund 1975-1975 (egen div. serie)
FAKf-0533 Fotograf Alv Dales reklamebilder
 
Ålesunds største og viktigste fotografarkiv etter krigen! (En halvferdig PP fra DIS-møte 30.3.2005)
 
Omtale:
Arbeidet med arkivet påbegynt i 1998 med videodigitalisering av en del negativ, mest som demo/prøve, og opprinnelig under arkivnr. FAKf-0088. Intensjonsavtale om overtagelse ble utarbeidet, og en alfabetisk protokoll med over 6500 navn på bestiller ble skrevet av av ekstrahjelp Sigrun Vartdal ved FylkesFOTOarkivet og lagt i Excel-base noen måneder før Alv Dale døde høsten 2000. Selve arkivet ble hentet i 2002 og plassert ved IKA (Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal). Siste: Arkivet ble flyttet fra IKA til Sunnmøre Museums nye magasiner 22. februar 2008.
 
Mørkeromsutstyr ble overtatt av Aalesunds museum våren 2003 i forbindelse med salg og etterhvert riving av Storgata 5 (parkeringshuset), der Alv Dale og "Fotohuset" holdt til, og hvor Dale helt til det siste hadde lokaler. På det meste disponerte "Fotohuset" hele 350 m2 her, midt i smørøyet av Ålesunds sentrum, som nå en del av Grimmergården og "Ålesund storsenter".
 
På medlemsmøte i DIS-Ålesund og Sula 30. mars 2005, ble Dale-arkivet presentert og skissen til et nytt dugnadsprosjekt presentert. Alt tyder på at medlemmene vi hjelpe til med registreringen av Dale-arkivet, men noen storstilt digitalisering kommer neppe på tale med det første. Det er imidlertid aktuelt å starte registrering og digitalisering av reklameoppdragene i Dale-arkivet. Dale var pioner på farge og reklamefoto på Sunnmøre.
 
Pga. av personvernet vil ikke listene med bestillers navn legges ut på nett eller bibliotek. Listene (de nevnte 6500 pluss nesten 2000 innskrevet av Per Sindre Welle) blir foreløpig kun tilgjengelig ved henvendelse direkte til FylkesFOTOarkivet.
 
 
Dales protokoller (merket) Periode NR
Atelier-fotografi 1943-1946 Nr. 00001-01140
Atelier-fotografi 1947-1949 Nr. 00001-01797
(Uten påskrift) 1949-1951 Nr. 01778-04663
Fotograferingsbok 1951-1956 Nr. 04664-08548
Fotograf Dale 1956-1960 Nr. 08549-14481
(Uten påskrift) 1961-1965 Nr. 14483-18517
Ny serie fra 1966:    
Fotograferingsbok 1966-1969 1966-1969 Nr. 00001-03342
Fotograferingsbok 1971-1974 1971-1974 Nr. 10105-13495
Fotografering 10105 til 13495 1975-1983 Nr. 04874-10104
Fotografering fra nr 13496 1983-1989 Nr. 13496-13835
Grønn bok:    
(Uten påskrift) "En uaktuell bestillingsbok fra 1975-76" 1975-1976 Nr.00001-01890
 
FAKf-0530 - fra "arkivloggen"

Til arbeidet med Dales reklamebilder har vi fått støtte av:

Norsk kulturråd

Stiftelsen Kjell Holm og

Sparebanken Møre,  - kr 35.000 fra hver av disse!

Slik så søknaden ut:

NORSK KULTURRÅD

GREV WEDELS PLASS 1

0151 OSLO

 

Vår ref.:  Jnr. 2005.095           RAL                                                   30. november 2005

 

FOTOBEVARING -  SØKNAD OM STØTTE

FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal, Aalesunds Museum søker om

 

kr. 35.000

 

i tilskudd til prosjektet

Reklamebilder i fotobevaringsarbeidet”

 

Formål

Digitalisering, ompakking, registrering, formidling og sikring av

reklamebildene i fotograf Alv Dale (1917-2000) sitt rikholdige arkiv.

 

Finansiering

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 105.000 ferdig digitalisert og tilgjengelig på nett. Kalkylen bygger på at arbeidet er beregnet til tre månedsverk inkl. sos. utg. og utført av undertegnede.

 

Bakgrunn

Alv Dale var pioner som reklamefotograf i Møre og Romsdal. I tillegg til 36.000 protokollførte ordrer som portrettfotograf, har han etterlatt seg, og gitt til FylkesFOTOarkivet, et betydelig arkiv med ca. 3000 oppdrag som reklamefotograf.

 

Siden reklamebildene representerer en egen arkivserie, er mindre i omfang og formidling/publisering av bildene ikke kommer i konflikt med personlovgivningen, vil vi først sette fokus på denne delen av Dale-arkivet. Dale var ledende fotograf i Ålesund fra 1946 til ca. 1980, og var flere perioder formann i Møre og Romsdal fotograflaug.

 

I skriftlig avtale har FylkesFOTOarkivet overtatt alle negativene med rettigheter etter fotograf Dale. Dalearkivet er svært omfattende, men samtidig svært ryddig og oversiktlig. Selv om det ikke er noen umiddelbare planer om å digitalisere hele arkivet - tiden og ressurstilgangen avgjør -  er hovedmålet å bevare, sikre og over tid kunne digitalisere og kunne formidle hele arkivet.
 

Registrering av kundebasen, gjennom avskrift av Dales mange protokoller – oppdrag fra 1943 (først i Stranda kommune) til 1984 - er allerede i gang. Fra høsten 2005 pågår dette som organisert dugnadsprosjekt i samarbeid med DIS – foreningen Data i slektsforskningen. Målet er få alle ordrenr. og bestilleres navn i database ferdig i løpet av 2006. En viss digitalisering av portrettarkivet vil pågå hele tiden som resultat av den service og formidling vi plikter å yte ved forespørsler om Dalebilder.

 

Monopol i 1950-åra

Vi ønsker å prioritere fotograf Alv Dales reklamebilder. Hans nærmest monopollignende situasjon i 1950-åra, med sterk generell vekst i samfunnet, et voksende og mer markedsrettet industri og sunnmørsk nærliv, vil høyst sannsynlig avspeile seg i de mange reklameoppdragene. At Alvs bror, Jon Dale, etter hvert drev et stort reklamebyrå i Ålesund .- ”Sunn reklame” - gir indikasjon på samarbeid og en sentral reklamefotovirksomhet. Gjennom reklamebildene kan vi få fram et materiale som kan belyse viktig Sunnmørsk næringsliv 1950-tallet og fram mot oljealderen. I dette ligger muligvis også et visst forskningspotensiale.

 

Pionerprosjekt?

Reklamefoto har til nå vært lite påaktet i norsk fotobevaring. Oppmerksomheten har først og fremst vært rettet mot eldre, private bilder og vanlige portrettarkiver. Trolig vil arbeid med reklamebilder være en smule nybrottsarbeid. Bildene er å regne som offentlige og bare i liten grad omfattet av personvernet,  i motsetning til portrettarkivet. Reklamebildene kan, og skal, presenters og offentliggjøres på WEB etter prosjektet.

 

Samtidsdokumentasjon

Prosjektet ”Reklamebilder i fotobevaringsarbeidet” er et bidrag til norsk samtidshistorie, og et bidrag til norsk fotografhistorie.

 

       Ragnar H. Albertsen

  - fotografmester/fotoarkivar -

 

Vedlegg:

 

Budsjett og oversikt over referanseprosjekter
 

Budsjett

 

Inntekter:                                                             Utgifter:      

Norsk Kulturråd                kr    35.000              3 månedsverk          kr       100.000

Lokalt næringsliv/fond      "      35.000              Materiell                    "            5.000

Egenandel                        "      35.000                                                                                                                                                                                                      "                     

                        Sum                           kr. 105.000                                                    kr.   105.000   

 

 

 

Prosjektet er basert på at søker bruker 3 månedsverk inkl sos.utg.  brutto à kr 33.000,- på prosjektet. Budsjettet forutsetter at Norsk Kulturråd dekker ett månedsverk, FylkesFOTOarkivet ett som egenandel, og lokalt næringsliv/fond Sunnmøre dekker ett.

 

Prosjektet vil ha relativt beskjedne materialutgifter.  I hovedsak vil det være knyttet til emballering i syrefrie konvolutter og arkivbokser. Nødvendig utstyr til digitalisering og databehandling er allerede på plass ved FylkesFOTOarkivet.

 

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2006

 

Referanseprosjekter

FylkesFOTOarkivet  har helt eller delvis digitalisert  følgende fotografarkiver:

(se eget ark )

 

Enok O. Simonnæs

Hans Ormset

Johan Nerbøvik**

Johannes Sponland *

Knut Fylling

Olaf A. Storegjerde *

Olav Lystad

Olav Nerland

Peter Ekroll

Sigvald Moa

Sverre Brudevoll

 

 

* = Søkbar base via www.fylkesfoto.no

 

** = Finansiert av Norsk Kulturråd